Մետիքեր


English 

Medicare (Մետիքեր) ունի երկու հիմնական ծրագիրներ որոնցմէ կրնաք ընտրել, – Մետիքեր Առաւելութիւն (Medicare Advantage) եւ Մետիքեր Յաւելուած (Medicare Supplement) ծրագրեր:

Senior_Couple

Կրնաք նաեւ պահել ձեր ունեցած (Medicare)-ը:

Բոլոր ծրագիրներուն համար պէտք է Medicare-ին (Մետիքերին) արձանագրուած ըլլաք եւ եթէ Medicare-ի Առաւելութեան կամ Medicare Յաւելուածը ընտրէք, պարտաւոր էք արձանագրուիլ Մետիքերի երկրորդ 
բաժնին (Medicare Part B):

 

Մետիքեր Առաւելութիւն
(Medicare Advantage) ծրագրեր
Մետիքեր Յաւելուած
(Medicare Supplement) ծրագրեր
Արձանագրուելու ռիթներ
Կրնաք դիմել Հոկտեմբեր 15-էն մինչեւ Դեկտեմբեր 7
Այս ծրագրին կրնաք որեւէ
ժամանակ արձանագրուիլ
Ծառայութիւննրու ձեւը
Նման է HMO եւ PPO
առողջութեան
ապահովագրութեան
ծրագիրներուն
Նման է PPO եւ EPO
առողջութեան
ապահովագրութեան ծրագրերու
Բժիշկներ
Խումբ  մը բժիշկները կը
կատարեն բոլոր ծառայութիւնները
Կրնաք դիմել միայն այն
բժիշկներուն որոնք այս ծրագիրը
ընդունած են
Յարմար է այն անձերուն որ…
Լաւագոյն ծրագիրն է այն
անձերուն համար որոնք կը
նախընտրեն համապարփակ
(comprehensive) ծառայութիւններ
ստանալ:  Այս ծրագրին մէջ
բժիշկներու ընտրութիւնը
սահմանափակ է:
Լաւագոյն ծրագիրրն է այն
անձերուն համար որոնք աւելի
լայն ցանց մը կ՛ուզեն բժիշկի
ընտրութիւն կատարելու համար
Աւելորդ վճարումներ
Այս ծրագիրը կրնայ յաւելեալ
գումար չպահանջել
Այս ծրագիրը ընդհանրապէս 
A Division of